Press Release

Sr no Press Release Action
फौजदारी प्रक्रिया संहिता सन १९७३ क्र. २/१९७४ चे कलाम १४४ (३) अन्वये मनाई आदेश View Download
मतदानाचे दिवशी मतदान केंद्राचे परिसरात फौ.प्र.सं. १९७३ चे कलाम १४४ लागू करणे बाबत View Download
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलाम ३७ (१) व (३) अन्वये आदेश View Download
जाहिरात - पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर. View Download
पोलीस आयुक्तालय छ संभाजीनगर आस्थापनेवरील पोलीस हवालदार यांची सेवाज्येष्ठता सूची View Download
पोलीस आयुक्तालय छ संभाजीनगर आस्थापनेवरील पोलीस नाईक यांची सेवाज्येष्ठता सूची View Download
प्रेस नोट - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती View Download
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलाम ३७ (१) व (३) अन्वये आदेश View Download
जाहिरात - पोलीस आयुक्त कार्यालय छ.संभाजीनगर पोलीस उपहारगृह भाडेतत्वार देणेकामी View Download
फौजदारी प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कलाम १४४ (१) व (३) अन्वये आदेश View Download
पोलीस आयुक्तालय छ संभाजीनगर आस्थापनेवरील सहाय्यक पो. उपनि यांची सेवाज्येष्ठता सूची View Download
पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई यांची सेवाज्येष्ठता सूची View Download
CCTV कॅमेरे यांची देखभाल दुरुस्ती वार्षिक करार View Download
पाण्याच्या टाक्या व टॅंक साफसफाई वार्षिक करार View Download
पोस्टे / शाखा / कार्यालय येथील संगणक देखभाल दुरुस्ती वार्षिक करार View Download
फौजदारी प्रक्रिया संहिता सन 1973 चे कलम 144 (1) व (3) अन्वये आदेश View Download
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये आदेश. View Download
सिटीचौक पोलीस ठाणे येथील बेवारस वाहनांची लिलाव प्रक्रिया २०२४ View Download
पोलीस आयुक्त कार्यालय छ.संभाजीनगर पोलीस उपहारगृह भाडेतत्वार देणेकामी करार करणे बाबत View Download
जप्त बेवारस वाहनांची लिलाव करण्याची माहिती View Download
कार्यालयाच्या अस्तापनेवरील पोलीस उपहार गृह भाडेतत्त्वावर देने करार View Download
मोटर वाहनासाठी लागणारे ऑइल बैटरी ई. पुरवठा करने करार View Download
मोटर वाहनासाठी सुटेभाग पुरवाने करीता वार्षिक करार View Download
मोटर परिवहन वाहन दुरुस्ती करार View Download
नवीन रजिस्टर खरेदी करणे कमी सीलबंद दारपत्रके सादर करणे बाबद View Download
महाराष्ट्रातील शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी गट अ / ब View Download
गुन्हे अन्वेषण विभागाचा कामाचा अनुभव असलेले राजपत्रित पोलिस अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत View Download
पोलीस आयुक्तालया करिता नवीन रजिस्टर खरेदी करिता निविदा बाबत View Download
पो.स्टे.छावणी छ.संभाजीनगर शहर येथे गुन्ह्यातील जप्त व बेवारस वाहनांची जाहीर लिलाव बाबत View Download
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरी हक्क १९५५ गुन्ह्याबाबतचा तक्ता - ०१/०१/२३ ते ३१/१०/२३ View Download
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यालयं कामकाजासाठी प्रिंटर खरेदी सीलबंद निविदा सादर करण्या बाबत View Download
जाहिरात - पोलीस आयुक्तालयाचे संकेतस्थळावर / ०१ इन्व्हर्टर व ०२ बॅटरी खरेदी बाबत View Download
कोर्टाचे आदेशान्वये लीलाव करण्याची प्रक्रिया View Download
जाहिरात-पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर. View Download
सपोउपनि सेवाज्येष्ठता यादी View Download
पोना सेवाज्येष्ठता यादी 2023 View Download
पोह सेवाज्येष्ठता यादी 2023 View Download
पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ उमेदवारांकरीता सूचना 13 Apr 2023 View Download
पोलीस शिपाई चालक भरती-2021 लेखी परीक्षेतील प्रश्न / उत्तरे यांचे आक्षेप निराकरण व लेखी परीक्षेची सुधारित गुणवत्ता यादी View Download
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरी हक्क १९५५ गुन्ह्याबाबतचा तक्ता - 2023 View Download
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरी हक्क १९५५ गुन्ह्याबाबतचा तक्ता - 2022 View Download
पोलीस शिपाई चालक भरती-2021/ लेखी परीक्षा उमेदवारांसाठी सूचना View Download
पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - प्रेस नोट View Download
संगणक देखभाल दुरुस्ती वार्षिक करार निवीदा बाबत. View Download
महराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम - 2015 अन्वये *नागरिकांची सनद* View Download
पोलीस तक्रार प्राधीकरण जाहीरात- कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी मुलाखती द्वारे भरती View Download
पोलीस वाहनांची दुरुस्ती करण्या करीत वार्षिक करार View Download
पोलीस शिपाई चालक भरती-2021 चालक कौशल्य चाचणी तात्पुरती गुणवत्ता यादी View Download
सोशल मिडीयाचे कामकाज करणेसाठी व कन्टेंट तयार करणेसाठी दरपत्रक बाबत View Download
मोटार परीवहन विभागासाठी लागणारे सुट्टेभाग-दुरुस्ती करीता वार्षिक करार View Download
CCTV कॅमेरा देखभाल दुरुस्ती निविदा View Download
पाण्याच्या टाक्या सफाई निविदा View Download
जीपीएस देखभाल दुरुस्ती निविदा View Download
पोलीस शिपाई चालक भरती-2021 कौशल्य चाचणी निवड यादी View Download
BDDS/गुन्हे शोधक श्वान पथकातील श्वानांसाठी लागणारे खाद्य खरेदी बाबत View Download
सन २०२३ या वर्षासाठी पोलीस आयुक्त अंतर्गत नवीन रजिस्टर खरेदी करणेसाठी निविदा View Download
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरी हक्क 1955 गुन्ह्याबाबतचा तक्ता View Download
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरी हक्क १९५५ गुन्ह्याबाबतचा तक्ता View Download
पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ View Download
Law of arrest and Honble Supreme Courts Guidelines Compliance With View Download
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरी हक्क १९५५ गुन्ह्याबाबतचा तक्ता View Download
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरी हक्क १९५५ गुन्ह्याबाबतचा तक्ता View Download
Law of arrest and Honble Supreme Courts Guidelines Compliance With View Download
पोलीस अधिकारी यांनी फौ.दं.प्र.सं. कलाम ४१ (अ) ची नोटीस देण्याची कार्यपद्धती View Download
पोलीस आयुक्त कार्यालय आस्थापनेवरील BDDS /Crime investigation श्वान खाद्य पुरवठा कामी निविदा View Download
मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ येथे PTZ CCTV कॅमेरा -०१ नग खरेदी करणेसाठी निविदा View Download
Crime against SC ST View Download
nivida13.06.2022 View Download
merit and waiting list View Download
merit list View Download
कारागृह पोलीस शिपाई कागदपत्र पडताळणी उमेदवारांना सूचना View Download
चालक पोलीस शिपाई भरती-2019 अंतिम निवड यादी View Download
कारागृह शिपाई भरती २०१९ सुधारित गुणवत्ता यादी View Download
कारागृह शिपाई भरती २०१९ सुधारित निवड / प्रतीक्षा यादी View Download
चा.पो. शि. भरती - 2019 उमेदवारांना सूचना View Download
चा.पो.शि.भरती 2019 पुर्नसुधारित तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी View Download
चालक पोलीस शिपाई भरती-2019 पुर्न सुधारित तात्पुरती गुणवत्ता यादी View Download
चा.पो.शि.भरती 2019 पुर्नसुधारित तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी View Download
चालक पोलीस शिपाई भरती-2019 पुर्न सुधारित तात्पुरती गुणवत्ता यादी View Download
विधि अधिकारी View Download
vidhi adhikari-2022 View Download
Prison Shipoy Document Verification Time Table View Download
Prison constable recruitment 2019 temporary merit list and waiting List View Download
prison constable recruitment 2019 temporary merit list View Download
Canon Printer 2900 Tender Notice View Download
GPS System Maintenance Tender Notice2 View Download
Law Officer Recruitment Exam-2022 View Download
Daily Crime Report 16/02/2022 View Download
Daily Crime Report 14/02/2022 View Download
Daily Crime Report 13/02/2022 View Download
Daily Crime Report 12/02/2022 View Download
Xerox Machine Maintenance Tender Notice View Download
GPS System Maintenance Tender Notice View Download
Computer Annual Maintenance Tender Notice View Download
Computer Spare Parts Advertisement Notice View Download
Daily Crime Report 11/02/2022 View Download
Daily Crime Report 10/02/2022 View Download
Daily Crime Report 09/02/2022 View Download
Daily Crime Report 08/02/2022 View Download
Daily Crime Report 07/02/2022 View Download
Daily Crime Report 06/02/2022 View Download
Daily Crime Report 05/02/2022 View Download
Daily Crime Report 04/02/2022 View Download
Daily Crime Report 03/02/2022 View Download
Daily Crime Report 02/02/2022 View Download
shudhipatrak View Download
Daily Crime Report 01/02/2022 View Download
Daily Crime Report 31/01/2022 View Download
Daily Crime Report 30/01/2022 View Download
Daily Crime Report 29/01/2022 View Download
Daily Crime Report 28/01/2022 View Download
Daily Crime Report 27/01/2022 View Download
Daily Crime Report 26/01/2022 View Download
Daily Crime Report 25/01/2022 View Download
Driver Result View Download
Daily Crime Report 24/01/2022 View Download
Daily Crime Report 23/01/2022 View Download
शुद्धीपत्रक View Download
Daily Crime Report 22/01/2022 View Download
Final Merit & Waiting List View Download
Daily Crime Report 21/01/2022 View Download
Daily Crime Report 20/01/2022 View Download
Daily Crime Report 19/01/2022 View Download
पोलीस शिपाई भरती 2019 उमेदवारांचे कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक View Download
Daily Crime Report 18/01/2022 View Download
Police Constable Recruitment-2019 Document Verification View Download
Law Officer Recruitment View Download
Daily Crime Report 17/01/2022 View Download
Daily Crime Report 16/01/2022 View Download
पोलीस तक्रार प्राधिकरण जाहिरात-कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी View Download
पोलीस तक्रार प्राधिकरण जाहिरात-तापसिक अंमलदार View Download
Daily Crime Report 15/01/2022 View Download
Daily Crime Report 14/01/2022 View Download
Daily Crime Report 13/01/2022 View Download
Daily Crime Report 12/01/2022 View Download
Daily Crime Report 11/01/2022 View Download
Daily Crime Report 10/10/2022 View Download
Daily Crime Report 09/01/2022 View Download
Daily Crime Report 08/01/2022 View Download
Daily Crime Report 07/01/2022 View Download
Daily Crime Report 06/01/2022 View Download
Daily Crime Report 05/01/2022 View Download
Daily Crime Report 04/01/2022 View Download
Daily Crime Report 03/01/2022 View Download
Daily Crime Report 02/01/2022 View Download
Daily Crime Report 01/01/2022 View Download
Tender 30.12.2021 View Download
Tender Notice For Stationery Purchase View Download
वार्षिक करार निविदा सादर करणेबाबत. View Download
Daily Crime Report 12/11/2021 View Download
Daily Crime Report 11/11/2021 View Download
Daily Crime Report 10/11/2021 View Download
Daily Crime Report 09/11/2021 View Download
Daily Crime Report 08/11/2021 View Download
Daily Crime Report 07/11/2021 View Download
Daily Crime Report 06/11/2021 View Download
Daily Crime Report 05/11/2021 View Download
Daily Crime Report 02/11/2021 View Download
Daily Crime Report 03/11/2021 View Download
Daily Crime Report 02/11/2021 View Download
Daily Crime Report 01/11/2021 View Download
पोलीस शिपाई भरती-2019 कागदपत्र पडताळणी दि.03/11/2021 View Download
Daily Crime Report 31/10/2021 View Download
Daily Crime Report 30/10/2021 View Download
Daily Crime Report 29/10/2021 View Download
Daily Crime Report 28/10/2021 View Download
Daily Crime Report 27/10/2021 View Download
Daily Crime Report 26/10/2021 View Download
Daily Crime Report 25/10/2021 View Download
Daily Crime Report 24/10/2021 View Download
Daily Crime Report 23/10/2021 View Download
Daily Crime Report 22/10/2021 View Download
Daily Crime Report 21/10/2021 View Download
Daily Crime Report 20/10/2021 View Download
Daily Crime Report 19/10/2021 View Download
Daily Crime Report 18/10/2021 View Download
Daily Crime Report 17/10/2021 View Download
Daily Crime Report 16/10/2021 View Download
Daily Crime Report 15/10/2021 View Download
Daily Crime Report 14/10/2021 View Download
Daily Crime Report 13/10/2021 View Download
Daily Crime Report 12/10/2021 View Download
Daily Crime Report 11/10/2021 View Download
Daily Crime Report 10/10/2021 View Download
Daily Crime Report 09/10/2021 View Download
Daily Crime Report 08/10/2021 View Download
Daily Crime Report 07/10/2021 View Download
Daily Crime Report 06/10/2021 View Download
Daily Crime Report 05/10/2021 View Download
Daily Crime Report 04/10/2021 View Download
Daily Crime Report 03/10/2021 View Download
Daily Crime Report 02/10/2021 View Download
Daily Crime Report 01/10/2021 View Download