Police Recruiment


पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस शिपाई भरती 2022-23 सुधारित जाहिरात

08 Mar 2024

पोलीस भरती २०२२-२०२३ रिक्त पदांची माहिती

29 Feb 2024

पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर - पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ उमेदवारांकरीता सूचना

30 May 2023

पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर - पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ उमेदवारांकरीता सूचना

22 May 2023

पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ अंतिम निकाल - उमेदवारांकरीता सूचना

16 May 2023

पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 कागदपत्र पडताळणी बाबत.

03 May 2023

पो.शि.चा.भरती-२०२१ पोलीस आयुक्तालय छ.संभाजीनगर-तात्पु. सुधा.गुणवत्ता, इमाव/एकत्रित प्रतीक्षा यादी

18 Apr 2023

पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ उमेदवारांकरीता सूचना

13 Apr 2023

पोलीस शिपाई चालक भरती-2021 लेखी परीक्षेतील प्रश्न / उत्तरे यांचे आक्षेप निराकरण व लेखी परीक्षेची सुधारित गुणवत्ता यादी

12 Apr 2023

चालक पोलीस भरती 2021 लेखी परीक्षा निकाल

26 Mar 2023

पोलीस शिपाई चालक भरती-2021 कौशल्य चाचणी निवड यादी

21 Jan 2023

पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ शारीरिक चाचणी तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी

17 Jan 2023

चालक पोलीस शिपाई भरती 2019 कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक

29 Jan 2022

औरंगाबाद शहर चालक पोलिस शिपाई भरती-२०१९ सुधारित तात्पुरती गुणवत्ता/निवड/प्रतीक्षा यादी.

26 Jan 2022

औरंगाबाद शहर पोलिस शिपाई भरती-2019 अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

21 Jan 2022