पोलीस शिपाई भरती-2017

 
- पोलीस शिपाई भरती जाहीरात 24.02.2017
- मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुण (पुरुष प्रवर्ग) 30.03.2017
- मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुण (महिला प्रवर्ग) 31.03.2017
- मैदानी चाचणीतील प्राप्त गुण (माजी सैनिक प्रवर्ग ) 31.03.2017
- लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी. 04.04.2017
- लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची चेस्ट नंबर निहाय यादी. 04.04.2017
- लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी सूचना. 04.04.2017
- लेखी परिक्षेसाठीचे ठिकाण व वेळ. 06.04.2017
- लेखी परिक्षेत उमेदवारांना प्राप्त झालेले गुण. 10.04.2017
- अंतरिम निवड यादी (प्रवर्ग निहाय ) 18.04.2017
- अंतरिम प्रतिक्षा यादी (प्रवर्ग निहाय ) 18.04.2017
- अंतिम निवड यादी (प्रवर्ग निहाय ) 08.06.2017
- अंतिम प्रतिक्षा यादी (प्रवर्ग निहाय ) 08.06.2017